Pojdi do vsebine

Državne blagovne rezerve

Državne blagovne rezerve

Osnovna naloga Sektorja za državne blagovne rezerve je zagotavljanje preskrbe z u osnovnimi živili in neživilskimi proizvodi, ki so nujno potrebni za življenje ljudi ter strateškimi surovinami in reprodukcijskimi materiali, ki so potrebni za zagotavljanje proizvodnje ali ki so posebnega pomena za obrambo države.

Način opravljanja dejavnosti oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv določi Vlada Republike Slovenije v petletnem programu, v katerem so določene tudi vrste in najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti na razpolago za potrebe preskrbe ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega in v vojni. Na podlagi petletnega programa Zavod pripravi letni program dela in finančni načrt Zavoda, ki ga sprejme Upravni odbor Zavoda. Program oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv določa vzdrževanje in obnavljanje obstoječe ravni državnih blagovnih rezerv, njihovo prestrukturiranje ali zmanjšanje oziroma povečanje količin posameznih vrst blaga.

V primerih potrebe po povečanju blagovnih rezerv Zavod izvede nabavo, v skladu z zakonodajo s področja javnih naročil, prav tako pa smiselno upošteva to zakonodajo v primeru odprodaje blaga, ki ni več predmet blagovnih rezerv, vse v skladu z odločitvami Vlade Republike Slovenije in ministrstva, pristojnega za preskrbo. Obnavljanje pa Zavod izvaja tako, da pogodbeni partnerji blago iz blagovnih rezerv zamenjajo z novejšim blagom, enake vrste, količine in kakovosti.

Naloge Sektorja za državne blagovne rezerve so:
• izvedba javnih razpisov za nabavo blaga,
• izvedba postopkov za prodajo blaga,
• organiziranje skladiščenja in obnavljanja blaga v lastnih ali najetih skladiščih in sklepanje pogodb o skladiščenju in obnavljanju blaga,
• sodelovanje s skladiščniki ter izvajanje nadzora nad količinami in kakovostjo blaga,
• organiziranje pakiranja, predelave in prevoza blaga,
• zavarovanje premoženja Zavoda ter
• prodaja nepremičnin in dajanje v najem.

Trenutne vrste blaga v Zavodu so:
živila
pšenica in proizvodi iz pšenice (moka, testenine), koruza, riž, rž , meso (žive živali), mleko in mlečni proizvodi (mleko v prahu, sir), sladkor, olje, voda, sol

neživila
proizvodi za potrebe humane medicine, proizvodi za potrebe veterinarske medicine, naftni derivati za potrebe slovenske policije, vojske in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, maziva, utekočinjeni naftni plin, proizvodi za osebno in kolektivno zaščito, ostali proizvodi (petrolej in peči za ogrevanje, sveče…)

Zavod skladišči blago:
• v skladiščih, ki so v lasti in upravljanju Zavoda,
• v skladiščih, ki so last Zavoda, upravljajo pa jih solastniki ali druga podjetja, izbrana na javnem razpisu,
• v najetih skladiščih.

V lastnih skladiščih, ki jih Zavod sam upravlja se skladišči predvsem blago, ki ne terja posebnega režima skladiščenja in ki se obnavlja v daljših časovnih obdobjih. Večino blaga Zavod skladišči v zavodovih skladiščih pod tujim upravljanjem, v obsegu, ki zagotavlja tekoče obnavljanje blaga. V najetih skladiščih pa Zavod skladišči predvsem blago, ki zahteva posebne režime hranjenja, ki jih Zavod v svojih skladiščih ne more zagotoviti oz. blago s specifičnimi lastnostmi in pogostim obnavljanjem.