Pojdi do vsebine

Predstavitev

Ustanovitev Zavoda

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljevanju: Zavod) je ustanovila Vlada Republike Slovenije s sklepom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve (Ur. l. RS 72/95).

 • z delovanjem je pričel v letu 1996,
 • je pravni naslednik Direkcije Republike Slovenije za blagovne rezerve.
 • dne 01.01.2010 je bil k Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve pripojen Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov,

Dejavnost Zavoda

V skladu z Zakonom o blagovnih rezervah Zavod opravlja dve gospodarski javni službi, in sicer:

 • javno gospodarsko službo oblikovanja in uporabe državnih blagovnih rezerv ter
 • javno gospodarsko službo oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.

Program oblikovanja državnih blagovnih rezerv in obveznih rezerv nafte in njenih derivatov določi Vlada RS v petletnem programu, v katerem so določene vrste in najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti na razpolago za potrebe osnovne preskrbe, ins:

 • pri večjih motnjah in nestabilnostih na trgu,
 • ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega,
 • v vojni.

Osnovna preskrba po tem zakonu je preskrba z osnovnimi živili in neživilskimi proizvodi, ki so nujno potrebni za življenje ljudi, ter strateškimi surovinami in reprodukcijskimi materiali, ki so potrebni za zagotavljanje proizvodnje ali ki so posebnega pomena za obrambo države.

O uporabi blagovnih rezerv odloča izključno Vlada Republike Slovenije kot ustanovitelj Zavoda, lahko pa pooblasti ministra, pristojnega za preskrbo, da v določenih primerih v soglasju z ministrom, pristojnim za posamezno področje, odloča o uporabi blagovnih rezerv. Poleg tega Vlada RS opravlja še naslednje funkcije:

 • sprejme akt o ustanovitvi Zavoda ter izvaja pravice in obveznosti ustanovitelja zavoda v skladu z zakonom,
 • predpisuje koncesije za uvoz blaga osnovne preskrbe zaradi oblikovanja BR,
 • določi organe ter zavode in druge organizacije, ki se financirajo iz javnih sredstev in ki so dolžni prednostno kupovati blago iz Zavoda,
 • imenuje Upravni odbor Zavoda,
 • imenuje direktorja Zavoda,
 • sprejema letno poročilo Zavoda.

Na podlagi petletnega programa Zavod pripravi tudi letne programe dela in finančne načrte Zavoda, ki jih sprejme Upravni odbor Zavoda. Upravni odbor je devetčlanski in sestavljen iz predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (2x), Ministrstva za kmetijstvo (1x), Ministrstva za finance (1x), Ministrstva za obrambo (1x), Ministrstva za infrastrukturo in prostor (2x), ter predstavnika delavcev Zavoda (1).

Poslovanje in delo Zavoda vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.

Nadzorstvo nad Zavodom pa izvršuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost in blagovne rezerve.