Pojdi do vsebine

Varstvo osebnih podatkov

KAKO OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE NA TEJ SPLETNI STRANI

1. INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU

V Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, se zavedamo pomena varnosti osebnih podatkov posameznikov, zato skrbno spoštujemo in izvajamo veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo na tem področju.

Upravljavec spletne strani: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, T: +386 1 589 73 11, E: info@dbr.si, ki ga zastopa direktor mag. Andrej Kužner.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO): GDPR PLUS D.O.O., Klemen Kraigher Mišič, T: +386 40 802 969, E: dpo@gdpr-plus.si.

2. NAMENI ZARADI KATERIH SE OBDELUJEJO OSEBNI PODATKI

Piškotki
Podrobneje o piškotkih se lahko seznanite na tej povezavi: https://www.dbr.si/piskotki/

3. PRAVNA PODLAGA ZA NJIHOVO OBDELAVO

 • privolitev posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov,
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe,
 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca,
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseb.

4. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Pogodbeni obdelovalec, ki za nas vzdržuje in gostuje spletno stran.

5. PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJO DRŽAVO ALI MEDNARODNO ORGANIZACIJO

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

6. PRAVICE POSAMEZNIKOV, KATERIH OSEBNI PODATKI SE OBDELUJEJO

Posameznik lahko uveljavlja:
• Pravico do dostopa in seznanitve z lastnimi osebnimi podatki;
• Pravico do popravka osebnih podatkov, ki so netočni;
• Pravico do izbrisa ali omejitve obdelave (zahtevi se lahko ugodi le, in ko so za to izpolnjeni zakonski oziroma pogodbeni pogoji);
• Pravico do preklica privolitve, kadar obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi;
• Pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov (njegovi zahtevi se lahko ugodi le, in ko so za to izpolnjeni zakonski oziroma pogodbeni pogoji).

Posameznik lahko pravice uveljavlja na način, da posreduje zahtevo z navedbo pravice na elektronski naslov: dpo@gdpr-plus.si. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami GDPR.

Posameznik ima tudi pravic do pritožbe pri nadzornemu organu. Posameznik lahko poda pritožbo Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, E: gp.ip@ip-rs.si, T: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

7. HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega smo jih zbrali, ali do izteka zakonsko določenega roka oziroma do preklica privolitve, če so bili zbrani na podlagi privolitve.

8. SKLEPNO

Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru zakonskih določil.

Osebnih podatkov ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Vaša vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani lahko pošljete na dpo@gdpr-plus.si.

8. SPREMEMBE IZJAVE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Izjava je bila zadnjič posodobljena maja 2023.

 

OBVESTILO ZUNANJIM OSEBAM PO 13.  in 14. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec zbirk osebnih podatkov: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, T: +386 1 589 73 11, E: info@dbr.si, ki ga zastopa direktor mag. Andrej Kužner.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO): GDPR PLUS D.O.O., Klemen Kraigher Mišič, T: +386  40 802 969, E: dpo@gdpr-plus.si.

Informacije zunanjim osebam, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika, na katerega se nanašajo in kadar osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se nanašajo:

1)

EVIDENCA O AVTORSKIH, PODJEMNIH  IN DRUGIH POGODBAH
Namen obdelave osebnih podatkov
 • izvajanje sklenjenih avtorskih, podjemnih ali drugih pogodb,
 • poročanje pristojnim organom.
Vrste osebnih podatkov
 • osebno ime,
 • davčna številka,
 • stalno ali začasno prebivališče,
 • številka TRR,
 • naslov elektronske pošte,
 • telefonska številka.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov Izvajanje pogodbe (člen 6(1)b GDPR).
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov FURS in drugi državni organi na podlagi zakona.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov /
Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost. Če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov je poslovno sodelovanje v okviru dejavnosti upravljavca oteženo ali onemogočeno.
Obdobje hrambe osebnih podatkov 5 let od zaključka posla oz. poravnave vseh obveznosti.
Od kje izvirajo osebni podatki
 • od posameznika.

2)

EVIDENCA ZADEV/DOKUMENTARNEGA GRADIVA
Namen obdelave osebnih podatkov
 • izvajanje gospodarske javne službe oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv ter oblikovanja in uporabe obveznih rezerv nafte,
 • za potrebe nadzora Arhiva RS.
Vrste osebnih podatkov
 • ime in priimek,
 • naslov,
 • EMŠO,
 • davčna številka,
 • zaposlitev,
 • funkcija oziroma položaj,
 • kontaktni podatki (telefonska številka, e-naslov),
 • drugi podatki, ki se obdelujejo v posameznih postopkih.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov Pisno strokovno navodilo za odbiranje arhivskega gradiva za Zavod RS za blagovne rezerve št. 62512-8/3013/15 z dne 7.7.2020, ki ga je izdal Arhiv Republike Slovenije, ki je izdano na podlagi 39. in 40. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/60, 51/2014) ter 5. poglavja Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 42/17).
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov Nadzorni organi, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov /
Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo Obveznost zagotovitve osebnih podatkov je lahko zakonska ali pogodbena obveznost. Prav tako pa lahko ni niti zakonska niti pogodbena obveznost Če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov je poslovno sodelovanje v okviru dejavnosti upravljavca oteženo ali onemogočeno.
Obdobje hrambe osebnih podatkov V skladu z Pisnim strokovnim navodilom za odbiranje arhivskega gradiva za Zavod RS za blagovne rezerve št. 62512-8/2013/15 z dne 7.7. 2020, ki ga je izdal Arhiv RS.
Od kje izvirajo osebni podatki
 • od posameznika,
 • javno dostopnih virov.

3)

EVIDENCA VSTOPOV IN IZSTOPOV IZ POSLOVNIH PROSTOROV ZAVODA
Namen obdelave osebnih podatkov Varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznikov in reda v prostorih organa, zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih prostorov.
Vrste osebnih podatkov
 • osebno ime,
 • vrsta osebnega dokumenta,
 • razlog obiska,
 • datum in ura vstopa in izstopa.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov Zakoniti interes (člen 6(1)f GDPR) – nadzor nad prihodi in odhodi iz naslova varnosti premoženja in zaposlenih.
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov Državni organi na podlagi zakona.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov /
Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo Zagotovitev osebnih podatkov ni niti pogodbena in niti zakonska obveznost. Če posameznik ne zagotovi podatkov ne sme vstopiti v poslovne prostore zavoda.
Obdobje hrambe osebnih podatkov 1 leto.
Od kje izvirajo osebni podatki
 • od posameznika.

4)

EVIDENCA POSLANE IN PREJETE ELEKTRONSKE POŠTE
Namen obdelave osebnih podatkov
 • izvajanje dejavnosti podjetja,
 • komuniciranje s strankami in javnostmi,
 • komuniciranje zaposlenih v okviru izvajanja dejavnosti podjetja.
Vrste osebnih podatkov
 • elektronski naslov zaposlenega in pošiljatelja,
 • datum in čas prejema elektronske pošte,
 • velikost poslane/prejete elektronske pošte,
 • naziv poslane/prejete elektronske pošte.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov Pogodba o zaposlitvi (člen 6(1)b GDPR), zakoniti interes (člen 6(1)f GDPR) – izvajanje dejavnosti podjetja.
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov Ni zunanjih uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov /
Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo Zagotovitev osebnih podatkov je lahko pogodbena obveznost. Če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov je poslovno sodelovanje v okviru dejavnosti upravljavca oteženo ali onemogočeno.
Obdobje hrambe osebnih podatkov Najdlje do prekinitve delovnega razmerja posameznega zaposlenega oz. 5 let za elektronski predal billeveast@billeveast.com.
Od kje izvirajo osebni podatki
 • od posameznika,
 • javno dostopnih virov,
 • izmenjanih na strokovnih srečanjih.

5)

EVIDENCA O NEZGODAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH IN UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH
Namen obdelave osebnih podatkov Evidentiranje nezgod s smrtnim izidom oz. nezgod pri delu z nezmožnostjo za delo za več kot 3 delovne dni, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov in ugotovljenih poklicnih bolezni in posredovanje podatkov pristojni inšpekciji.
Vrste osebnih podatkov –       ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO oziroma datum rojstva v nezgodi udeleženega delavca,

–       ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO oziroma datum rojstva delavca, pri katerem je bila ugotovljena poklicna bolezen, podatki o poklicni bolezni in odločba, s katero je delavcu priznana poklicna bolezen.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 61. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11),

20. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF).

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov Inšpektorat RS za delo, osebni zdravnik zaposlenega, ZPIZ, ZZZS in drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov /
Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo Zagotovitev osebnih podatkov je zakonska obveznost. Če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov je posameznik ne more opravljati dela za zavod.
Obdobje hrambe osebnih podatkov Trajno.
Od kje izvirajo osebni podatki –       od posameznika.

6)

EVIDENCA KANDIDATOV V ZAPOSLITVENIH POSTOPKIH IN PONUDB ZA DELO
Namen obdelave osebnih podatkov Zaposlovanje in nudenje dela.
Vrste osebnih podatkov
 • ime in priimek,
 • naslov prebivališča,
 • številka mobilnega telefona,
 • elektronski naslov,
 • poklic,
 • izobrazba,
 • strokovna usposobljenost,
 • dodatna znanja,
 • delovne izkušnje,
 • fotokopije prilog in listin,
 • ostali podatki, ki jih navajajo v pisni obliki v prošnjah (osebnostne lastnosti, hobiji, ipd.).
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov Osebna privolitev (člen 6(1)a GDPR) – za kandidate, ki prošnjo za zaposlitev pošljejo izven razpisov, izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe (člen 6(1)b GDPR) – za primere razpisa.
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov Državni organi na podlagi zakona.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov /
Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo Zagotovitev osebnih podatkov je zakonska, pogodbena obveznost in obveznost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov se delovno razmerje ne sklene.
Obdobje hrambe osebnih podatkov Podatki, o osebah, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto se hranijo 60 dni od zaključka zaposlitvenega postopka, podatki oseb, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno pa se hranijo še 2 leti po prejemu prošnje ali do njihovega preklica (kar nastopi prej).
Od kje izvirajo osebni podatki
 • od posameznika

7)

EVIDENCA O POSLOVNIH PARTNERJIH, KONTAKTNIH OSEBAH IN POTENCIALNIH POSLOVNIH PARTNERJIH
Namen obdelave osebnih podatkov
 • obdelava podatkov za namene izvajanja naročila (posla), zbiranje kontaktov za pridobitev ponudbe, redno poslovanje podjetja, pošiljanje novoletnih voščil, morebitno nadaljnjo pogajanje ali reklamacije storitve.
Vrste osebnih podatkov
 • ime in priimek,
 • elektronski naslov,
 • telefonska številka.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov Zakoniti interes (člen 6(1)f GDPR) –  kontakti poslovnih partnerjev, izvajanje pogodbe (člen 6(1)b – v primerih, ko je kontakt nujen za izvrševanje ali sklepanje pogodbe.
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov Ni zunanjih uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov /
Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo Zagotovitev osebnih podatkov praviloma je lahko pogodbena obveznost. Če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov je poslovno sodelovanje v okviru dejavnosti upravljavca oteženo ali onemogočeno.
Obdobje hrambe osebnih podatkov V primeru izvajanja pogodbe – 5 let od zaključka posla oz. poravnave vseh obveznosti, kontakti poslovnih partnerjev – ves čas trajanja utemeljenega in upravičenega zakonitega interesa.
Od kje izvirajo osebni podatki
 • od posameznika,
 • javno dostopnih virov,
 • izmenjanih na strokovnih srečanji.

8)

EVIDENCA O PREJETIH IN IZDANIH RAČUNIH
Namen obdelave osebnih podatkov Namen obdelave osebnih podatkov je izključno zadostitev zahtev iz ZDavPR, nadzor pravilnosti obračuna davkov in prispevkov ter nadzor nad izvajanjem zakona. Namen je določen v zakonu, kjer je predpisan tudi postopek in vrsta podatkov, ki jih je potrebno sporočati davčnemu organu za namen dodelitve enkratne identifikacijske oznake računa, izpolnjevanje zahtev zakonodaje (hramba računov).
Vrste osebnih podatkov
 • ime in priimek,
 • oznako fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računov,
 • oznaka elektronske naprave za izdajo računov,
 • naslov,
 • davčna številka.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov Zakon o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 57/15, 69/17 in 3/22 – ZDDV-1M).
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov Z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov /
Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo Zagotovitev podatkov je pogodbena in zakonska obveznost. Če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov je poslovno sodelovanje v okviru dejavnosti upravljavca oteženo ali onemogočeno.
Obdobje hrambe osebnih podatkov 10 let
Od kje izvirajo osebni podatki
 • od posameznika.

9)

EVIDENCA O IZVAJANJU VIDEONADZORA
Namen obdelave osebnih podatkov Varovanje ljudi, premoženja in tajnih podatkov.
Vrste osebnih podatkov
 • slikovni posnetek posameznika,
 • podatek o lokaciji,
 • datum in čas posnetka.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov Zakoniti interes (člen 6(1)f GDPR), ob upoštevanju določb ZVOP-2 – zagotavljanje varnosti ljudi, premoženja in tajnih podatkov.
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov Pogodbeni obdelovalec podatkov – Domex d.o.o in drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov /
Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo Zagotovitev osebnih podatkov ni niti zakonska niti pogodbena obveznost. Posameznik ne rabi zagotoviti osebnih podatkov posledično se ne sme gibati na območju videonadzora.
Obdobje hrambe osebnih podatkov 1 leto
Od kje izvirajo osebni podatki
 • od posameznika.

10)

EVIDENCA O ČLANIH UPRAVNEGA ODBORA
Namen obdelave osebnih podatkov Zaradi izvajanja določil Zakon o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) (sklicevanje sej, izplačevanje sejnin, nagrad, vpis v sodni register, pošiljanje obvestil, poročanje AJPES, FURS….).
Vrste osebnih podatkov
 • ime in priimek,
 • EMŠO,
 • davčna številka,
 • državljanstvo,
 • naslov,
 • številka osebnega računa,
 • datum nastopa v članstvu Upravnega odbora Zavoda,
 • vrsta predstavništva,
 • funkcija v Upravnem odboru Zavoda,
 • datum in razlog prenehanja članstva,
 • izplačilo sejnin.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 21. člen Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12).
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Finančna uprava RS, AJPES in drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov /
Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo Zagotovitev osebnih podatkov je zakonska obveznost. V primeru, da posameznik ne zagotovi osebnih podatkov ne more biti član Upravnega odbora zavoda.
Obdobje hrambe osebnih podatkov Trajno.
Od kje izvirajo osebni podatki
 • od posameznika.

11)

EVIDENCA O UPORABNIKIH POČITNIŠKE KAPACITETE ZAVODA
Namen obdelave osebnih podatkov Oddajanje počitniških kapacitet.
Vrste osebnih podatkov
 • ime in priimek,
 • naslov,
 • rojstni podatki,
 • davčna številka.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov Pogodba (dogovor) o najemu (člen 6(1)b) GDPR).
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov Ni zunanjih uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

 

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov /
Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo Zagotovitev osebnih podatkov posameznika je pogodbena obveznost. V primeru, da posameznik ne zagotovi osebnih podatkov ne more koristiti počitniških kapacitet zavoda.
Obdobje hrambe osebnih podatkov 5 let.
Od kje izvirajo osebni podatki
 • od posameznika.

12)

EVIDENCA VIDEOPOSNETKOV SEJ UPRAVNEGA ODBORA ZAVODA
Namen obdelave osebnih podatkov Za potrebo priprave zapisnikov sej UO.
Vrste osebnih podatkov Videoposnetek (posnetek osebe in njenega glasu).
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov Privolitev (člen 6(1)a) GDPR)
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov Ni zunanjih uporabnikov.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov /
Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo Zagotovitev osebnih podatkov ni niti zakonska niti pogodbena obveznost. V kolikor posameznik ne dovoli snemanje sej, se seje ne snemajo in se zapisnik pripravi sproti na sami seji.
Obdobje hrambe osebnih podatkov Do potrditve zapisnika na prvi naslednji seji.
Od kje izvirajo osebni podatki
 • od posameznika.

 

Posameznik lahko uveljavlja:

 • Pravico do dostopa in seznanitve z lastnimi osebnimi podatki;
 • Pravico do popravka osebnih podatkov, ki so netočni;
 • Pravico do izbrisa ali omejitve obdelave (zahtevi se lahko ugodi le, in ko so za to izpolnjeni zakonski oziroma pogodbeni pogoji);
 • Pravico do preklica privolitve, kadar obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi;
 • Pravico do prenosljivosti osebnih podatkov (osebne podatke se na zahtevo posameznika prenesejo na drugega upravljavca, vendar le kadar je to tehnično izvedljivo);
 • Pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov (njegovi zahtevi se lahko ugodi le, in ko so za to izpolnjeni zakonski oziroma pogodbeni pogoji).

Posameznik lahko pravice uveljavlja na način, da posreduje zahtevo z navedbo pravice na elektronski naslov: dpo@gdpr-plus.si.

Posameznik ima tudi pravic do pritožbe pri nadzornemu organu.
Posameznik lahko poda pritožbo
Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, E: gp.ip@ip-rs.si, T: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.