Pojdi do vsebine

Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Naslov:Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Odgovorna uradna oseba: mag. Andrej KUŽNER, Direktor
Datum objave oziroma zadnje spremembe: 31.03.2023

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
2. a) Organigram in podatki o organizaciji organa
ORGANIGRAM ZRSBR

Notranje organizacijske enote:

Vodstvo
mag. Andrej KUŽNER, Direktor
T: 01 589 73 01
E: info@dbr.si

Sektor za državne blagovne rezerve
mag. Andrej KUŽNER, vodja

Sektor za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov
mag. Marko NARALOČNIK, vodja

Splošna služba
mag. Larisa Istenič, vodja

Finančna služba
Viljem JAMNIK, vodja

Tehnični sektor
dr. Boštjan KLOFUTAR, vodja

2. b) Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:

mag. Larisa Istenič
Vodja splošne službe, področni sekretar in sekretarka Upravnega odbora
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

 

Člani upravnega odbora:

  • mag. Vesko ANDRIĆ, predsednik UO
  • ga. Urška KOROŠEC, članica UO
  • dr. Nevenka RIBIČ, članica UO
  • g. Goran KITIĆ, član UO
  • ga. Tanja ŠARABON, članica UO
  • g. Boštjan PAVLIN, član UO
  • mag. Doroteja NOVAK GOSARIČ, članica UO
  • g. Stojan Tramte, član UO
  • g. Uroš LAMOVŠEK, član UO, Predstavnik delavcev

 

2. c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

–          Zakon o blagovnih rezervah

–          Sklep o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve

–          Uredba o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati

–          Pravilnik o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov

–          Uredba o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje javne gospodarske službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov

–          Pravilnik o obrazcu za posredovanje podatkov ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini

–          Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči

–          Vsi predpisi s področja delovanja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve dostopni na:  PIS – Pravno informacijski sistem

 

2. č) Seznam predlogov predpisov
–          organ seznama ne vodi

2. d) Letna poročila:
ZRSBR-2017
ZRSBR-2016
ZRSBR-2015

2. e) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih  storitev
/

2. f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ
/

2. f) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
/

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij v fizični obliki v prostorih Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 9.00 do 15.00 (v petek do 14.00). Pisno zaprosilo za dostop do informacij javnega značaja lahko prosilci pošljejo na naslov organa.
Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja prav tako mogoč, saj je v stavbi dvigalo, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk). Vse informacije je možno pridobiti tudi izključno v tekstovni obliki.

Postopek dostopa do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV). Stroški se zaračunajo v skladu s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Če prosilec zahteva informacije javnega značaja v večjem obsegu, se lahko zahteva vnaprejšen polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij

4. STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so določene z enotnim stroškovnikom v 17. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1.      ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2.      ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3.      ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7.      elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8.      elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9.      elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10.   pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11.   pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12.   poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.
Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Stroški se zaračunajo v skladu s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Če prosilec zahteva informacije javnega značaja v večjem obsegu, se lahko zahteva vnaprejšen polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

5. STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK ALI DRUGE POGOJE ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
/

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
– informacije v zvezi z izvajanjem javnih razpisov
– vpogledi v razpisne dokumentacije
– informacije o izvedenih javnih razpisih